സിസ്റ്റർ ഫാബിയാനാ ഗുറോറ ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിലേക്ക് അവളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തതിന്റെ നേരസാക്ഷ്യമാണ് ഇവിടെ പ്രഘോഷിക്കുന്നത്. സിസ്റ്റർ നാലു ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നടത്തിയ സാക്ഷ്യ പ്രസംഗത്തിന്റെ പരിഭാഷയാണിത്.

 

 

|


Previous Page | Next Page


Ocat Ads

Home    |   Page Index    |   Read Books
Sr. Fabiana Guroro | Powered by myparish.net, A catholic Social Media